Instytut Zdrowia

Praktyki

Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyk zgodnie z programem studiów. Student loguje się na konto new.isaps.pl i uzupełnia miejsce praktyk. Po zapisaniu formularza praktyka pojawia się na liście praktyk. Zgłoszenie trafia do akceptacji Opiekuna Merytorycznego. Dopiero po zaakceptowaniu miejsca praktyk możliwe jest rozpoczęcie praktyki, podpisanie umowy o praktykę oraz założenie Karty Praktyk. Po zakończonej praktyce należy oddać wydrukowaną kartę praktyk zawodowych, ankiety (wypełnione przez studenta i praktykodawcę) oraz umowę organizacji praktyk zawodowych. Kartę praktyk opisujemy w sposób:

 

PRZEBIEG PRAKTYKI OPISUJEMY W TRZECH DOMYŚLNYCH PUNKTACH:

1) opis nabytej WIEDZY
* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU WIEDZY:
W wyniku odbytej praktyki / wykonywanej pracy zawodowej umiem/ nabyłem(am) wiedzę z zakresu:
Nazwać, wymienić, cytować, odtworzyć, powtórzyć, zrelacjonować, zdefiniować, opisać, sformułować, objaśnić, rozróżnić, wskazać podobieństwa, scharakteryzować, rozpoznać, uporządkować, przedstawić, zaprezentować np. posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP, potrafię wymienić podstawowe zasady organizacji miejsca i czasu pracy.

2) opis nabytych UMIEJĘTNOŚCI
* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku odbytej praktyki/ wykonywanej pracy zawodowej umiem/ nabyłem(am) umiejętności:
analizować, dobierać, inicjować, przeprowadzać, przygotowywać, rozwiązać, postępować, prezentować, tworzyć, stosować, planować, podejmować, posługiwać się, obsługiwać, obliczać, kontrolować, opracować, koordynować, weryfikować, interpretować, szacować, projektować,np. poprzez realizację zadania ..... (wpisz jakiego zadania) umiem pozyskać informacje z różnych źródeł

3) opis nabytych KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
W wyniku odbytej praktyki/ wykonywanej pracy zawodowej umiem:
postępować zgodnie z (...), współpracować w grupie, sprawnie komunikować się z innymi, jestem kreatywny, jestem otwarty, mam świadomość na (...) ,np. mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania

 

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI PRAKTYK:

Dietetyka - mgr Marika Skrzyszewska: marika.skrzyszewska@byd.pl

Fizjoterapia - dr Anna Nalazek: analazek@poczta.onet.pl

 

DOKUMENTY:

Program praktyk dla kierunku Dietetyka /userfiles/files/Dietetyka_lic.pdf

Program praktyk dla kierunku Fizjoterapia /userfiles/files/Fizjoterapia_lic.pdf

Ankieta studenta /userfiles/files/zal_2_2_UK_dokumentowanie_studenckich_praktyk.pdf

Ankieta pracodawcy /userfiles/files/zal_2_3_UK_dokumentowanie_studenckich_praktyk.pdf

Instrukcja ISAPS /userfiles/files/Instrukcja_ISAPS3_pl.pdf

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia